Cennik usług-Taryfa

OBOWIĄZUJĄCE OPŁATY:

I. Stawki taryfowe  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gierałtowice - obowiązujące od 09.03.2024r

Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Cena zł/l m3 Stawka opłaty abonamentowej zł/punkt poboru/miesiąc
brutto brutto
0 1 2 3
1

Grupa W1

Gospodarstwa domowe rozliczane za ilość dostarczonej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego

9,37 10,75
2

Grupa W2

Pozostali odbiorcy usług wodociągowych rozliczani ilość dostarczonej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego

9,37 10,75
3

Grupa W3

Osoby korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, użytkownicy lokali użytkowych, usługowych i handlowych w budynkach wielolokalowych. Opłatę abonamentową grupy W3 stosuje się również jako opłatę dodatkową do opłaty w grupie W1 i W2 w przypadku odbiorców rozliczanych według wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub dodatkowego wodomierza na ujęciu własnym

9,37 5,94
4

Grupa W4

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani za ilość dostarczanej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

9,37 10,17
5

Grupa W5

Gmina rozliczana z zakresu art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków za wodę zużytą na cele ppoż. w oparciu o informację od jednostek straży pożarnej o ilości zużytej wody

9,37 8,85
6

Grupa K1

Gospodarstwa domowe korzystający wyłącznie z usług zbiorowego odprowadzania ścieków

16,62 10,75
7

Grupa K2

Gospodarstwa domowe korzystające z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

16,62 4,81
8

Grupa K3

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków korzystający wyłącznie z usług zbiorowego odprowadzania ścieków

16,62 10,75
9

Grupa K4

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

16,62 4,81

 

II. Stawki taryfowe obowiązujące do dnia 08.03.2024r.

WODA:
I grupa taryfowa 7,99 zł/ m³ netto tj. 8,63 zł/m³ z VAT
Stawka opłaty abonamentowej (licznik główny) 8,50 zł/ m³ netto tj. 9,18 zł/m³ z VAT na Odbiorcę / miesiąc
Stawka opłaty abonamentowej (podlicznik) 4,39 zł/ m³ netto tj. 4,74 zł/m³ z VAT na Odbiorcę / miesiąc

ŚCIEKI:
I grupa taryfowa 11,00 zł/m³ netto tj. 11,88 zł/m³ z VAT

 

III. Usługa wywozu nieczystości ciekłych (ceny obowiązują od 01.02.2024r):

  1. Zbiornik bezodpływowy (szambo)  - 210 zł brutto
  2. Przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności do 3m3 - 260 zł brutto
  3. Przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności powyżej 3m3 - 275 zł brutto
  4. Wywóz nieczystości płynnych bez zawartej umowy o wywóz nieczystości - 400 zł brutto

  Usługę można zamawiać bezpośrednio pod nr tel. 515-332-240