Krótki rys historyczny

Historia gminnych wodociągów pokazuje jak bardzo młodą jesteśmy firmą, ponieważ sięga ona zaledwie 2002 roku. Wtedy właśnie powołany został do życia Zakład Gospodarki Wodnej Gminy Gierałtowice jako zakład budżetowy. W tej formie organizacyjno-prawnej przetrwał zaledwie do końca 2004 roku kiedy to zapadła decyzja o przekształceniu go w Spółkę prawa handlowego.
Przejęta przez Gminę Gierałtowice od PWIK S.A. w Knurowie i przekazana do eksploatacji infrastruktura wodociągowa od początku była w bardzo złym stanie. Znaczna część sieci wodociągowej wykonana została z rur stalowych, które w momencie przekazania ich do PGK miały około 20-30 lat. Notorycznie pojawiały się awarie wodociągowe, a wodociągi były w bardzo wielu miejscach nieszczelne. Sprawność sieci wodociągowej w 2004 roku kształtowała się na poziomie 51,23%. Oznacza to iż pozostałe 48,77% zakupionej wody uciekało do gruntu, a Przedsiębiorstwo sprzedało zaledwie połowę wody, którą zakupiło.


Pierwsze poczynione inwestycje dotyczyły najbardziej awaryjnych i nieszczelnych odcinków sieci. Dzięki temu na chwilę obecną sprawność wodociągów wzrosła do 69,3%.
Kolejnym krokiem milowym w rozwoju firmy było otrzymanie dofinansowania Unii Europejskiej na budowę systemu kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Przyszowicach. Do momentu ukończenia tej inwestycji działalność Spółki ograniczała się do zakupu i sprzedaży wody, a także obsługi kilku mini-oczyszczalni ścieków głównie przy obiektach szkolnych.
Rzeczowy zakres projektu kanalizacyjnego zrealizowany został do końca 2015 roku. Łącznie wykonano ok. 88 km samych kolektorów głównych kanalizacji sanitarnej, 28 przepompowni sieciowych oraz nowoczesną, zbiorczą, mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków o wydajności 2150 m³/d. Do nowopowstałej sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych zostało już ponad 10 000 osób,
Niestety dalsze inwestycje zarówno w sferze wodociągowej jak i kanalizacyjnej w dużej mierze zależne są obecnie od zewnętrznych źródeł finansowania, gdyż sytuacja finansowa Spółki wymaga ustabilizowania poprzez spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 

Kategoria: /