Forma Organizacyjno-Prawna

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Przyszowicach od 2005 roku przybrało formę spółki z ograniczoną działalnością. Jedynym jej udziałowcem jest Gmina Gierałtowice.

Spółka realizuje działania własne Gminy wynikające z art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zakresie: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych.

Władzami Spółki są:

1) Zgromadzenie Wspólników

2) Rada Nadzorcza

3) Zarząd.

Aktualnie Zarząd Spółki ma charakter jednoosobowy:

- Prezes Zarządu – Pan Piotr Rak

Skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

- Pan Ryszard Szczepanik – Przewodniczący Rady Nadzorczej

- Pan Michał Domański – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

- Pan Józef Kapłanek - Członek Rady Nadzorczej

Kategoria: /