Przyłączenie nieruchomości do sieci wod.-kan.

Planujesz zakup działki pod budowę wymarzonego domu? Masz już jakąś działkę na oku, zastanawiasz się tylko, czy będziesz mógł korzystać z wody wodociągowej i odprowadzać ścieki? Aby się dowiedzieć musisz podjąć poniższe czynności:

1. Pobierz wniosek o zapewnienie dostaw wody i odprowadzania ścieków. Wniosek otrzymasz również w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (ul. Karola Miarki 1 w Przyszowicach).
2. Przygotuj następujące dokumenty, które dołączysz do wniosku:

- Mapę zasadniczą sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 (lub 1:1000) w dwóch egzemplarzach potwierdzoną przez właściwy organ terenowej administracji geodezyjnej. Mapę tę można otrzymać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17. Na mapie należy trwałą techniką naznaczyć: granicę działki oraz obiekt, który ma być podłączony do mediów.
- Upoważnienie Wnioskodawcy do reprezentowania Inwestora (ale tylko wtedy, gdy „załatwianiem" formalności nie zajmujesz się osobiście, a zleciłeś to zadanie jakiejś firmie lub osobie fizycznej);

3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami złóż w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Przyszowicach.
4. W terminie do 2 tygodni otrzymasz w formie pisemnej zapewnienie dostawy wody i odprowadzania ścieków - odpłatność zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Informujemy, iż wydane zapewnienie nie stanowi warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, o które należy wystąpić po zakupie działki.

Jesteś już szczęśliwym posiadaczem działki i chcesz się przyłączyć do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, wykonaj wszystkie kroki:

1. Pobierz wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia. Wniosek otrzymasz również w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach przy ul. Karola Miarki 1.
2. Przygotuj następujące dokumenty które dołączysz do wniosku:

- Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu który ma być podłączony do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej (np. akt notarialny);
- Mapę zasadniczą sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 (lub 1:1000) w dwóch egzemplarzach potwierdzoną przez właściwy organ terenowej administracji geodezyjnej. Mapę tę można otrzymać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17. Na mapie należy trwałą techniką naznaczyć: granicę działki oraz obiekt, który ma być podłączony do mediów.
- Upoważnienie Wnioskodawcy do reprezentowania Inwestora (ale tylko wtedy gdy „załatwieniem” formalności nie zajmujesz się osobiście, a zleciłeś to zadanie firmie lub osobie fizycznej.

3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami złóż w sekretariacie naszego Przedsiębiorstwa.
4. W terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku otrzymasz w formie pisemnej warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Jest to usługa odpłatna, zgodnie z cennikiem zakładowym, w związku z czym razem z warunkami otrzymasz do zapłaty fakturę VAT.
5. Zapłać fakturę VAT wystawioną przez nasze Przedsiębiorstwo (możesz to zrobić na poczcie, lub przelewem bankowym).
6. Z warunkami technicznymi przyłączenia udaj się do projektanta (sam decydujesz do którego) w celu opracowania dokumentacji technicznej przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych .

7. Gotowy projekt (dokumentację techniczną) w min. dwóch egzemplarzach złóż w sekretariacie PGK Sp. z o.o. celem dokonania przez nasze Przedsiębiorstwo uzgodnienia. Jeśli projekt jest wykonany w sposób prawidłowy, 1 egz. projektu wraz z uzgodnieniem zostanie zwrócony, drugi egzemplarz pozostaje w PGK Sp. z o.o. Uzgodnienie projektu jest usługą odpłatną, zgodnie z cennikiem zakładowym, w związku z czym razem z uzgodnieniem otrzymasz do zapłaty fakturę VAT.

8. Zapłać fakturę VAT wystawioną przez nasze Przedsiębiorstwo (możesz to zrobić na poczcie, lub przelewem bankowym).
9. Przed rozpoczęciem prac w pasie drogowym niezbędne jest uzyskanie przez Wnioskodawcę/Inwestora pozwolenia od zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym. Uzgodnij projekt, uzyskaj decyzję na lokalizację urządzeń niezwiązanych z potrzebami pasa drogowego wraz z zajęciem pasa drogowego w:

a) Urzędzie Gminy Gierałtowice – dla dróg gminnych.
b) Zarządzie Dróg Powiatowych w Gliwicach – dla dróg powiatowych,
c) Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach – dla dróg wojewódzkich
d) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – dla dróg krajowych.

10. Projekt z w/w uzgodnieniami należy jeszcze raz uzgodnić na Naradzie Koordynacyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17.
11. Wybierz Wykonawcę przyłączy, zawrzyj z nim stosowną umowę i uzgodnij termin realizacji prac budowlanych swoich przyłączy.
12. Na co najmniej 2 dni przed terminem rozpoczęcia robót złóż w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy przyłączy i/lub sieci (dotyczy inwestorów prywatnych).
13. Gotowość do odbioru potwierdź w dniu, w którym ten odbiór ma się odbyć, do godziny 13:00. Za gotowość do odbioru uważa się przygotowanie wykopu otwartego i ułożenie przyłączy zgodnie z projektem budowlanym i wydanymi warunkami.
14. Po wykonaniu wykopów i ułożeniu rurociągów, przed ich zasypaniem przeprowadzany jest odbiór techniczny, podczas którego sprawdzana jest poprawność wykonania robót z projektem oraz warunkami technicznymi. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach i podpisuje przez osoby uczestniczące w odbiorze (w tym wykonawca).
15. W przypadku wystąpienia usterek, protokół nie jest sporządzany, a strony ustalają nowy termin odbioru. Jeżeli występują usterki, które nie decydują o poprawności funkcjonowania przyłącza, protokół jest sporządzany z uwagami i ustalany jest nowy termin odbioru.
16. Przed zasypaniem wykopów zleć uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji wybudowanych przyłączy.
17. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Przyszowicach Sp. z o.o. przystąpi do odbioru końcowego po otrzymaniu informacji, że inwentaryzacja geodezyjna została wykonana i przyłącza są gotowe do odbioru.
18. Podczas odbioru końcowego przekaż przedstawicielowi Przedsiębiorstwa
1 egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej inwestycji.
19. Po odbiorze końcowym sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach protokół odbioru końcowego przyłączy, który podpisują przedstawiciele PGK odpowiedzialni za daną sieć i wnioskodawca.
20. Następnie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Przyszowicach Sp. z o.o. wystawia fakturę za przyłączenie. Faktura winna być opłacona przed zawarciem umowy.
21. Po pozytywnym odbiorze końcowym wykonywanych robót zgłoś się (z potwierdzeniem opłacenia faktury) do Działu Sprzedaży celem zawarcia umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Przyszowicach Sp. z o.o. na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Korzystanie z urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Przyszowicach Sp. z o.o. bez umowy jest zagrożone karą od 5 000 zł do 10 000 zł i odszkodowaniem na rzecz PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach (zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tj. Dz.U.2015 poz 139)

Kategoria: /