Najczęściej zadawane pytania

1. Kiedy zakończą się roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej ?

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Gierałtowice w odniesieniu do robót budowlanych, co do zasady podzielono na sześć kontraktów: budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Gierałtowice, Paniówki, Chudów, Przyszowice, budowę oczyszczalni ścieków w podstawowym zakresie oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków celem umożliwienia redukcji związków azotu i fosforu w ściekach. Na chwilę obecną roboty zostały już zakończone. Jedyne prace jakie mogą się pojawić w tym zakresie dotyczyć będą usuwania wad i usterek po robotach kanalizacyjnych.

2. Czy trzeba się przyłączyć do wybudowanej kanalizacji sanitarnej jeśli posiada się zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne?

Tak. Obowiązek przyłączenia się wynika z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132 poz.622). Wyjątek stanowią rozwiązania polegające na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków. Za koniecznością przyłączenia nieruchomości do zbiorczego systemu kanalizacji przemawia obowiązek osiągnięcia przez Gminę i Beneficjenta efektu ekologicznego, co w naszym Projekcie oznacza podłączenie ponad 10 600 osób. Niespełnienie tego obowiązku może skutkować obniżeniem kwoty dofinansowania unijnego, a w najgorszym przypadku zwrotem dofinansowania wraz z odsetkami. Natomiast w miejscach, które nie będą objęte zbiorczym systemem kanalizacji z uwagi na nadmierne koszty budowy lub braku korzyści dla środowiska będzie można stosować rozwiązania indywidualne (np. zbiorniki bezodpływowe itp.) zapewniające ochronę środowiska. Ścieki zgromadzone w zbiornikach będzie można dostarczać wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego gminnej oczyszczalni ścieków.

3. Czy budowa przyłącza kanalizacyjnego do prywatnej działki będzie darmowa?

Niestety nie. Z zapisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747) wynika obowiązek podłączenia nieruchomości przez jej właściciela, a to oznacza że jest to na jego koszt i jego staraniem. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, PGK sp. z o.o. w latach 2011-2013 trzykrotnie przystąpiło do odrębnego programu pomocowego, w ramach którego pozyskano kolejne środki finansowe na budowę podłączeń do budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej. Warunkiem uzyskania pomocy finansowej w tym zakresie było zawarcie umowy o realizację podłączenia z PGK sp. z o.o. oraz przejście z pozytywnym skutkiem procedury pozyskania środków finansowych w NFOŚiGW w Warszawie.

Obecnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nie prowadzi już programu pomocowego w tym zakresie. Należy uznać za duży sukces, iż Spółka poprzez swoje działania zapewniła podłączenie ponad 2 500 budynków na terenie całej Gminy Gierałtowice.

4. Gdzie można zobaczyć plany kanalizacji?

Z projektem budowy kanalizacji sanitarnej można zapoznać się w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. - w Jednostce Realizującej Projekt oraz na naszej stronie internetowej Projektu w zakładce „mapy projektowe”. Warto zaznaczyć, że są to plany w kształcie jaki zaprojektowano w 2005r., nie uwzględniające licznych zmian jakie wprowadzono na etapie realizacji projektu. Finalny kształt sieci kanalizacyjnej jaką wybudowano, będzie można zobaczyć dopiero po uzyskaniu przez PGK sp. z o.o. od Wykonawców robót budowlanych map z naniesioną geodezją powykonawczą.

5. Mam w domu instalację hydroforową i częściowo czerpię wodę ze studni. Jak będę rozliczany(-na) za ścieki?

W takiej sytuacji należy zgłosić ten fakt do Działu Technicznego w PGK sp. z o.o. zostanie zabudowany dodatkowy wodomierz, którego koszt poniesie PGK sp. z o.o. dzięki temu rozliczona zostanie rzeczywista ilość pobranej wody z wodociągu i własnej studni i rzeczywista ilość odprowadzonych ścieków.

6. Mam na zewnętrz budynku kran z wodą, którą wykorzystuję do podlewania ogrodu lub napełniania basenu. Jak będę rozliczany(-na) za ścieki?

W takiej sytuacji również należy zgłosić ten fakt do Działu Technicznego w PGK sp. z o.o. konieczne będzie zabudowanie dodatkowego wodomierza, którego koszt poniesie właściciel budynku. Dzięki temu rozliczona zostanie rzeczywista ilość wody bezpowrotnie zużytej.

Woda bezpowrotnie zużyta (np. do podlewania, pojenia zwierząt hodowlanych) nie będzie uwzględniona w rozliczeniu odprowadzanych ścieków.

Kategoria: /