Założenie podlicznika ogrodowego na dodatkowym źródle poboru wody

DODATKOWY WODOMIERZ – PODLICZNIK, PODLEWANIE OGRODU

Osoby, które chciałyby podlewać ogród płacąc tylko za wodę bez opłat za ścieki, mogą zamontować wodomierz odliczający tzw. podlicznik. Dzięki niemu fakturowana ilość odprowadzonych ścieków zmniejszy się o ilość wody zużytej na podlewanie ogrodu.
Zgodnie z art. 27 ust. 4, 5 , 6 Ustawy z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747), w rozliczeniach ilości ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza, zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług.
Po stronie Odbiorcy usług leży zakup, montaż i eksploatacja tego wodomierza, tzn. naprawy oraz okresowa legalizacja.

Warunki techniczne montażu podlicznika – dodatkowego wodomierza:

 • podlicznik musi znajdować się w pomieszczeniu, na instalacji wewnętrznej za wodomierzem głównym, zgodnie z instrukcją producenta oraz obowiązującymi normami (szeregowo za wodomierzem głównym),
 • w pomieszczeniu, w którym zostanie zamontowany wodomierz musi panować temperatura powyżej 4 stopni Celcjusza, w celu zabezpieczenia wodomierza przed zamarzaniem,
 • dostęp do podlicznika musi być swobodny i bezpieczny, woda pobierana za podlicznikiem nie może być odprowadzana do kanalizacji.

Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z przedstawionymi wymaganiami należy wystąpić do Spółki z wnioskiem o prowadzenie rozliczenia ilości wody bezpowrotnie zużytej oraz złożyć zlecenie zaplombowania podlicznika – (druki poniżej w zakładce „druki do pobrania")
W umówionym terminie służby techniczne dokonają sprawdzenia poprawności montażu
i zaplombują podlicznik.

UWAGA!
Przed podjęciem decyzji o montażu podlicznika na instalacji do podlewania zalecamy przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb podlewania, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem oraz oszacowanie możliwych korzyści w najbliższych latach.

Warunki finansowe zakupu, montażu i eksploatacji podlicznika:

Koszt:

 • wykonania podejścia wodomierzowego,
 • zakupu i montażu podlicznika usług,
 • wymiany podlicznika związany z upływem okresu legalizacji,
 • miesięczna opłata abonamentowa za odczyt i rozliczanie podlicznika, zgodna z obowiązującą taryfą cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  obciążają Odbiorcę.


Odczyt wskazań podlicznika oraz wystawienie faktury za wodę zużytą do podlewania, wykonywane będą przez Spółkę jednocześnie z odczytem wodomierza głównego nieruchomości. Zużycie zliczone przez wodomierz główny pomniejszone zostanie o zużycie zmierzone przez podlicznik. Należność za odprowadzone ścieki obliczona będzie według wskazań wodomierza głównego pomniejszonego o wskazania podlicznika.

Procedura montażu podlicznika jest następująca:

 • zainteresowany montażem dodatkowego podlicznika pobiera i wypełnia wniosek (tu druk do pobrania) na wyrażenie zgody na montaż wodomierza dodatkowego (podlicznika),
 • przedsiębiorstwo w odpowiedzi na wniosek podaje szczegółową informację w jaki sposób podlicznik ma zostać zamontowany,
 • Wnioskodawca dokonuje montażu policznika na własny koszt,
 • po zabudowaniu podlicznika należy ten fakt niezwłocznie zgłosić celem oplombowania,
 • po zaplombowaniu podlicznika spisywany jest protokół zabudowy i plombowania.

 

Kategoria: /