Przyłączenie nieruchomości do sieci wod.-kan.

Planujesz zakup działki pod budowę wymarzonego domu? Masz już jakąś działkę na oku, zastanawiasz się tylko, czy będziesz mógł korzystać z wody wodociągowej i odprowadzać ścieki? Aby się dowiedzieć musisz podjąć poniższe czynności:

1. Pobierz wniosek o zapewnienie dostaw wody i odprowadzania ścieków. Wniosek otrzymasz również w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (ul. Karola Miarki 1 w Przyszowicach).
2. Przygotuj następujące dokumenty, które dołączysz do wniosku:

- Mapę zasadniczą sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 (lub 1:1000) w dwóch egzemplarzach potwierdzoną przez właściwy organ terenowej administracji geodezyjnej. Mapę tę można otrzymać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17. Na mapie należy trwałą techniką naznaczyć: granicę działki oraz obiekt, który ma być podłączony do mediów.
- Upoważnienie Wnioskodawcy do reprezentowania Inwestora (ale tylko wtedy, gdy „załatwianiem" formalności nie zajmujesz się osobiście, a zleciłeś to zadanie jakiejś firmie lub osobie fizycznej);

3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami złóż w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Przyszowicach.
4. W terminie do 2 tygodni otrzymasz w formie pisemnej zapewnienie dostawy wody i odprowadzania ścieków - odpłatność zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Informujemy, iż wydane zapewnienie nie stanowi warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, o które należy wystąpić po zakupie działki.

Kategoria:

Krótki rys historyczny

Historia gminnych wodociągów pokazuje jak bardzo młodą jesteśmy firmą, ponieważ sięga ona zaledwie 2002 roku. Wtedy właśnie powołany został do życia Zakład Gospodarki Wodnej Gminy Gierałtowice jako zakład budżetowy. W tej formie organizacyjno-prawnej przetrwał zaledwie do końca 2004 roku kiedy to zapadła decyzja o przekształceniu go w Spółkę prawa handlowego.
Przejęta przez Gminę Gierałtowice od PWIK S.A. w Knurowie i przekazana do eksploatacji infrastruktura wodociągowa od początku była w bardzo złym stanie. Znaczna część sieci wodociągowej wykonana została z rur stalowych, które w momencie przekazania ich do PGK miały około 20-30 lat. Notorycznie pojawiały się awarie wodociągowe, a wodociągi były w bardzo wielu miejscach nieszczelne. Sprawność sieci wodociągowej w 2004 roku kształtowała się na poziomie 51,23%. Oznacza to iż pozostałe 48,77% zakupionej wody uciekało do gruntu, a Przedsiębiorstwo sprzedało zaledwie połowę wody, którą zakupiło.

Kategoria:

Cennik usług-Taryfa

OBOWIĄZUJĄCE OPŁATY:
Aktualnie obowiązujące (od dnia 22.05.2021r.) stawki taryfowe wynoszą:

WODA:
I grupa taryfowa 7,99 zł/ m³ netto tj. 8,63 zł/m³ z VAT
Stawka opłaty abonamentowej (licznik główny) 8,50 zł/ m³ netto tj. 9,18 zł/m³ z VAT na Odbiorcę / miesiąc
Stawka opłaty abonamentowej (podlicznik) 4,39 zł/ m³ netto tj. 4,74 zł/m³ z VAT na Odbiorcę / miesiąc

ŚCIEKI:
I grupa taryfowa 11,00 zł/m³ netto tj. 11,88 zł/m³ z VAT

 

Usługa wywozu nieczystości ciekłych:

  1. Zbiornik na nieczystości płynne (szambo)  - 175zł brutto
  2. Przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności do 3m3 - 225zł brutto
  3. Przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności powyżej 3m3 - 240zł brutto

 

  Usługę można zamawiać bezpośrednio pod nr tel. 515-332-240

Kategoria:

Założenie podlicznika ogrodowego na dodatkowym źródle poboru wody

DODATKOWY WODOMIERZ – PODLICZNIK, PODLEWANIE OGRODU

Osoby, które chciałyby podlewać ogród płacąc tylko za wodę bez opłat za ścieki, mogą zamontować wodomierz odliczający tzw. podlicznik. Dzięki niemu fakturowana ilość odprowadzonych ścieków zmniejszy się o ilość wody zużytej na podlewanie ogrodu.
Zgodnie z art. 27 ust. 4, 5 , 6 Ustawy z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747), w rozliczeniach ilości ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza, zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług.
Po stronie Odbiorcy usług leży zakup, montaż i eksploatacja tego wodomierza, tzn. naprawy oraz okresowa legalizacja.

Warunki techniczne montażu podlicznika – dodatkowego wodomierza:

  • podlicznik musi znajdować się w pomieszczeniu, na instalacji wewnętrznej za wodomierzem głównym, zgodnie z instrukcją producenta oraz obowiązującymi normami (szeregowo za wodomierzem głównym),
  • w pomieszczeniu, w którym zostanie zamontowany wodomierz musi panować temperatura powyżej 4 stopni Celcjusza, w celu zabezpieczenia wodomierza przed zamarzaniem,
  • dostęp do podlicznika musi być swobodny i bezpieczny, woda pobierana za podlicznikiem nie może być odprowadzana do kanalizacji.

Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z przedstawionymi wymaganiami należy wystąpić do Spółki z wnioskiem o prowadzenie rozliczenia ilości wody bezpowrotnie zużytej oraz złożyć zlecenie zaplombowania podlicznika – (druki poniżej w zakładce „druki do pobrania")
W umówionym terminie służby techniczne dokonają sprawdzenia poprawności montażu
i zaplombują podlicznik.

Kategoria: