Kanalizacja sanitarna w gminie Gierałtowice

budowa kanalizacji 01W 2009r. dla realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice” powołano Jednostkę Realizującą Projekt przy Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach. Dokładnie 16 grudnia 2009r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozwalająca na wybudowanie systemu kanalizacji sanitarnej oraz jednej centralnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Przyszowicach.

Inwestycja budowy głównej sieci kanalizacyjnej była dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Roboty budowlane podzielone zostały na pięć głównych kontraktów tj. budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach: Gierałtowice, Przyszowice, Paniówki, Chudów, oraz budowa oczyszczalni ścieków Przyszowicach.

Ponadto z końcem roku 2011 udało się pozyskać środki finansowe w formie dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę podłączeń do kanalizacji sanitarnej posesji prywatnych oraz budynków użyteczności publicznej. Dzięki temu programowi prawie większość posesji prywatnych oraz użyteczności publicznej będących w zasięgu kanalizacji sanitarnej zostało podłączone do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

budowa kanalizacji 02Cała sieć kanalizacyjna została ponadto wyposażona w 28 sieciowych pompowni ścieków w tym jedna tłocznia ścieków. W sołectwie Gierałtowice wybudowano 6 pompowni sieciowych w Przyszowicach także 6 pompowni oraz 1 tłocznię, w sołectwie Chudów wybudowano 6 pompowni sieciowych, natomiast w sołectwie Paniówki wybudowanych zostało 9 pompowni sieciowych. Ponadto z początkiem roku 2015 przejęta została również sieć kanalizacyjna wraz z pompownią ścieków na terenie Osiedla Leśnego w sołectwie Paniówki.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej wraz z kanałami bocznymi oraz podłączeniami wynosi ok. 160 km.

Niestety pozostały jeszcze tereny, dla których trzeba było podjąć trudną decyzję o odstąpieniu od realizacji inwestycji, pomimo że tereny te zostały ujęte w dokumentacji projektowej. Przyczyną odstąpienia był fakt, że na dzień aplikowania o ośrodki pomocowe, dla tych terenów nie spełniony został jeden z obligatoryjnych warunków uzyskania dofinansowania tj. 120 mieszkańców na 1 km budowanej sieci. Były to między innymi tereny położone na północ od ul. Gliwickiej w sołectwie Przyszowice, teren pomiędzy ul. Gliwicką a ul. Leśną w sołectwie Paniówki, rejon ul. Polnej w Gierałtowicach czy też teren pomiędzy ul. Brzeziny, a lasem w sołectwie Chudów. Nie znaczy to jednak, że nasze Przedsiębiorstwo nie będzie miało na uwadze możliwości rozbudowy systemu kanalizacyjnego o tereny do tej pory nieskanalizowane, jednakże ze względu na skalę przedsięwzięcia do tej pory zrealizowanego i sytuację ekonomiczną naszej firmy plany te muszą zostać odłożone.

Budowa kanalizacji sanitarnej w latach 2010-2015 była jak do tej pory największą inwestycją w dziejach Gminy Gierałtowice, wielokrotnie przekraczającej budżet gminny z tych lat. Po zrealizowaniu całości zakresu zadania wiele terenów zyskało na atrakcyjności i zwiększyło swoją wartość dzięki pozyskaniu uzbrojenia w postaci kanalizacji sanitarnej. Odtworzone zostały niemalże wszystkie drogi, a czystość przydrożnych rowów i lokalnych potoków znacząco się poprawiła. Wzrost atrakcyjności terenów skanalizowanych widoczny jest już w dniu dzisiejszym dzięki ciągle rosnącej liczbie mieszkańców naszej Gminy.

Kategoria: /